Fai Kid Hotel (โรงแรม ฝ้ายขิด)

1 พื้นที่ในอาคาร 120 คน

1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร 500 คน

449 หมู่ 12 ซ.สำราญราษ ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000, Amnat Charoen
+66 45 511 222
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%94-Faikid-Hotel-171923816184568/
http://www.faikidhotel.net/
@Centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน