Suntara Wellness Resort and Hotel (ซันทารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล)

6 พื้นที่ในอาคาร 20, 60, 60, 100, 150, 630 คน

2 พื้นที่นอกอาคาร 150, 200 คน

5/2 หมู่ 1 ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, Chachoengsao
+66 86 894 1369
+66 33 590 250
+66 88 845 5643
https://www.facebook.com/Suntarahotel.Chachoengsao/
http://www.suntarahotel.com/
info@suntarahotel.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน
46 ภาพ.
ใหม่
  • ใหม่
  • นิยมมากที่สุด
  • ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
ก่อน