First Pacific Hotel And Convention (เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น)

5 พื้นที่ในอาคาร 60, 70, 100, 100, 700 คน

1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ 350 คน

206 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150, Pattaya and Chonburi
+66 38 426 352
+66 38 420 281
+66 86 374 8571
http://www.fstpacific.com/
https://www.facebook.com/FirstPacificConvention/
@centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน

First Pacific Hotel And Convention (เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น) - สถานที่จัดงานแต่งงานในพัทยา, ชลบุรี

Sundeck Pool

ความจุแบบนั่งสูงสุด 260 คน
ประเภท บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน 350 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 100 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

Grand Ballroom

ความจุแบบนั่งสูงสุด 350 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 700 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 140 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

Conference 2

ความจุแบบนั่งสูงสุด 60 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 25 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

Conference 1

ความจุแบบนั่งสูงสุด 60 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 25 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

Conference 4

ความจุแบบนั่งสูงสุด 50 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 20 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

Conference 3

ความจุแบบนั่งสูงสุด 50 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 20 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน