Theerama Cottage Resort (ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท)

1 พื้นที่ในอาคาร 250 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 300 คน

263 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180, Ratchaburi
+66 80 711 0707
+66 80 711 0505
+66 32 206 166
https://www.facebook.com/TheeramaCottageResort/
http://www.theeramacottage.com/
@centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน

Theerama Cottage Resort (ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท) - สถานที่จัดงานแต่งงานในราชบุรี

Lawn

ความจุแบบนั่งสูงสุด 300 คน
ประเภท พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน 300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 120 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

Ballroom

ความจุแบบนั่งสูงสุด 250 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 250 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 100 คน
รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน